Amdanom ni
Sgwrs
Digwyddiadau Ymunwch
SaesnegSadwrn 21 Chwefror 2015
am 10.30yb yn Theatr Ddarlithio Reardon Smith, Parc Cathays


Image: http://www.swanseadocks.co.uk
'I hope to have a good passage'
the business letter book of Captain Daniel Jenkins, 1902–1911
  

Sgwrs gan Dr David Jenkins, Prif Guradur Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Y tro diwethaf i Dr David Jenkins ddifyrru’r Cyfeillion, ei bwnc oedd y teulu Reardon Smith a’i gysylltiad â’r theatre ddarlithio. Y tro hwn, bydd yn sgwrsio am ei brosiect ymchwil cyfredol, sef paratoi argraffiad o lyfr llythyrau un o feistri llong Caerdydd, i’w gyhoeddi yn 2016 gan Gymdeithas Cofnodion De Cymru. Gwyddom i gyd fod llongau Caerdydd yn allforio glo yn nechrau’r 20fed ganrif ond i ble yr aent wedyn am lwythi dychwelyd ar ôl cael gwared ar eu glo? Bydd y sgwrs ddarluniedig hon yn cyfleu bywyd- bob- dydd meistr un o longau cargo Caerdydd yn y cyfnod, a’r problemau a wynebai ef mewn porthladdoedd mor amrywiol â Sulina a Colastine. Wyddoch chi ymhle mae’r lleoedd hyn? Wel, dewch draw i gael yr atebion!
Y tâl mynediad, i gynnwys coffi a bisgedi yn Ystafelloedd Oriel ar ôl y sgwrs, yw £8 i’r Cyfeillion sydd yn archebu ymlaen llaw, neu £10 wrth y drws. Er mwyn manteisio ar y pris gostyngedig hwn, llenwch y daflen isod, os gwelwch yn dda, a’i hanfon gyda’ch siec at Ann Saer,15 Highfields, Llandaf, Caerdydd CF5 2QA (ffôn 029 2056 2756: ebost annsaer@talktalk.net) erbyn dydd Mercher 18 Chwefror. Noder: os byddwch yn anfon cais am fwy nag un digwyddiad, anfonwch siec ar wahan am bob un, os gwelwch yn dda. I arbed costau postio, ni fydd cydnabod. Gwnewch ymdrech i ddod – a dewch â’ch ffrindiau hefyd, gan fod y digwyddiad yn agored i’r cyhoedd am  dâl o £10 (ymlaen llaw neu wrth y drws). Bydd croeso cynnes iddynt.

Note: Cynhelir ein sgyrsiau fel arfer yn narlithfa Reardon Smith Lecture Theatre, gan ddechrau am 10.30yb.
Bydd tocynnau am y sgyrsiau, sydd yn agored i'r cyhoedd, ar gael wrth y drws.
Pris mynediad yw £10 sydd yn cynnwys te/coffi a bisgedi ar ôl y sgwrs.
Caiff Cyfeillion sydd yn archebu a thalu ymlaen llaw ostyngiad i £8.
Cyfeillion Amgueddfa Cymru

Sgwrs gan Dr David Jenkins: ‘I hope to have a good passage – the business letter book of Captain David Jenkins, 1902-11’

Sadwrn 21 Chwefror 2015 am 10.30 yb yn Theatr Ddarlithio Reardon Smith, Parc Cathays, Caerdydd

Carwn i chi gadw………l/le ar gyfer y digwyddiad uchod. Amgaeaf siec am £……….(yn daladwy i Cyfeillion Amgueddfa Cymru).

Enw/au…………………………………………………………………………………………………

Cyfeiriad……………………………………………………………………………………………….

Codpost………………….Tel……………………….ebost…………………………………………...


Lawrlwytho'r manylion hyn a ffurflen archebu   (rhaid i chi fod yn Gyfaill i dderbyn pris gostyngedig)Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod cyswllt o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)

Cliciwch yma os ydych am  ymuno â Chyfeillion yr Amgueddfa

Rhif cofrestru fel elusen 701990

Amdanom ni Digwyddiadau Gorffennol
Ymunwch
Saesneg