Amdanom ni
Sgwrs
Digwyddiadau Ymunwch
SaesnegSadwrn 21 Mawrth 2015
am 10.30yb yn Narlithfa Reardon Smith, yr Amgueddfa Genedlaethol, Parc Cathays


Image: www.walesonline.co.uk

Gerald of Wales (c.1146–c.1223)    

Sgwrs gan Huw Pryce, Athro Hanes Cymraeg ym Mhrifysgol Bangor

Ymhlith y cerfluniau coffáu ffigurau gwych o hanes Cymru yn Neuadd Dinas, Caerdydd mae Giraldus Cambrensis neu Gerallt Gymro. Pan ddadorchuddiodd Lloyd George y cerfluniau hyn ym mis Hydref 1916, disgrifiodd Gerallt fel 'cymeriad cymhleth, cythryblus a oedd yn gyfan gwbl hudo unrhyw un sy'n cwrdd ag ef yn nhudalennau hanes - hanner Normanaidd, hanner Cymreig, ac mae'r corffilod Cymreig yn ei waed yn rhyfela'n ddi-baid ar y corffilod Normanaidd'. Er y byddai'n annhebygol i haneswyr heddiw gyfeirio at Gerallt yn y termau hynny, mae ef yn sicr wedi denu llawer iawn o sylw gan ysgolheigion modern.

Bydd y sgwrs hon yn asesu gyrfa Gerallt, ac yn arbennig ei berthynas â Chymru ac yn awgrymu, er iddo gael ei anfarwoli mewn marmor fel Cymro enwog, nid yw'r cymeriadu hyn yn gwneud cyfiawnder llawn iddo. Yng Nghymru, cyd-gysylltodd hunaniaeth ei deulu ei hun yn gadarn â chymdeithas gymysgryw Gororau Dyfed, tra bod ei yrfa a'i ddiddordebau llenyddol yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Gymru. Mae'r sgwrs hon yn rhoi trosolwg o'i fywyd a'i yrfa, gan asesu arwyddocâd dau o'i ysgrifau: y Daith trwy Gymru (1191) a Disgrifiad Cymru (1194). 

Cafodd Huw Pryce ei fagu yn Rhiwbeina, Caerdydd a'i addysgu yng Ngholeg Iesu, Rhydychen. Er 1981 mae wedi dysgu ym Mhrifysgol Bangor, gan ddod yn Athro Hanes Cymru ym 2005. Cafodd ei ethol yn Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn 2011. Mae ei ymchwil wedi canolbwyntio ar ddau, yn rhannol orgyffwrdd, caeau: hanes Cymru ganoloesol, a hanesyddiaeth Cymru (hynny yw, sut y mae hanes Cymru wedi cael ei ysgrifennu). Mae ei waith ar hanes Cymru ganoloesol wedi bod yn eang, ac yn cynnwys astudiaethau o'r eglwys, cyfraith Cymru frodorol, llythrennedd, syniadau o hunaniaeth, a Gerallt Gymro. Mae hefyd wedi cyhoeddi nifer o lyfrau ar y meysydd ymchwil hyn. Tyfodd ei ddiddordeb mewn hanesyddiaeth allan o waith ar ddehongliadau o hanes Cymru ganoloesol, ac yn arwain at ysgrifennu bywgraffiad deallusol John Edward Lloyd (1861-1947), yr hanesydd arloesol o Gymru gynnar a chanoloesol a chyn Athro Hanes ym Mangor . Bydd Huw yn datblygu'r diddordebau hyn ymhellach mewn llyfr sydd ar y gweill sy'n archwilio sut mae hanes Cymru wedi cael ei ysgrifennu o'r Oesoedd Canol hyd at y 20fed ganrif, Writing Welsh History: Medieval Legacies and Modern Narratives, i'w gyhoeddi gan Wasg Prifysgol Rhydychen.
Y tâl mynediad, i gynnwys coffi a bisgedi yn Ystafelloedd Oriel ar ôl y sgwrs, yw £8 i’r Cyfeillion sydd yn archebu ymlaen llaw, neu £10 wrth y drws. Er mwyn manteisio ar y pris gostyngedig hwn, llenwch y daflen isod, os gwelwch yn dda, a’i hanfon gyda’ch siec erbyn dydd Mercher, Mawrth 18 2015 at:
Richard Carter, 5 The Close, Llanishen, CARDIFF CF14 5NG.  Tel: Llinell: 029 2076 5177 Cludffôn: 0792 1811996   
E-bostiwch: richard.carter@friendsmuseumwales.org.uk   neu   richard.carter@cyfeillionamgueddfacymru.org.uk
I arbed costau postio, ni fydd cydnabod. Gwnewch ymdrech i ddod – a dewch â’ch ffrindiau hefyd, gan fod y digwyddiad yn agored i’r cyhoedd am dâl o £10 (ymlaen llaw neu wrth y drws).  Bydd croeso cynnes iddynt.

Note: Cynhelir ein sgyrsiau fel arfer yn narlithfa Reardon Smith, gan ddechrau am 10.30yb.
Bydd tocynnau am y sgyrsiau, sydd yn agored i'r cyhoedd, ar gael wrth y drws.
Pris mynediad yw £10 sydd yn cynnwys te/coffi a bisgedi ar ôl y sgwrs.
Caiff Cyfeillion sydd yn archebu a thalu ymlaen llaw ostyngiad i £8.

Lawrlwytho'r manylion hyn a ffurflen archebu   (rhaid i chi fod yn Gyfaill i dderbyn y pris gostyngedig)


Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod cyswllt o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)

Cliciwch yma os ydych am  ymuno â Chyfeillion yr Amgueddfa

Rhif cofrestru fel elusen 701990

Amdanom ni
Sgwrs
Digwyddiadau Ymunwch
Saesneg