Amdanom ni
Sgwrs
Digwyddiadau Ymunwch
SaesnegDydd Mercher Mehefin 10 2015

Ymweliad: Rheilffordd Gorllewin Gwlad yr Haf
a thref a Chastell Dunster  TA24 6SL 

<>
West Somerset Railway yw’r rheilffordd treftadaeth lled safonol hiraf ym Mhrydain. Mae’n rhedeg ugain milltir drwy deg orsedd, o Bishop Lydeard ger Taunton i Minehead, trwy gefn gwlad hardd Gwlad yr Haf.  Caiff coffi a bisgedi eu gweini ar y trên, yn rhan o gost y daith.

Mae Dunster yn bentref prydferth swynol, gyda llawer o lefydd diddorol i’w gweld, gan gynnwys y Farchnad Edafedd sy’n adeilad crwn hen iawn yn yr Heol Fawr ac eglwys a gerddi Sant George. Yn y pentref mae llawer o siopau gan gynnwys siop lyfrau a siop hen bethau. Mae dewis eang o lefydd i fwyta, yn cynnwys bwyty gwesty’r Lutterell (gwell archebu ymlaen llaw) a nifer o fannau llai costus.

Mae Castell Dunster a’i erddi yn edrych dros y pentref, ac yn werth eu gweld. Cymerodd teulu Lutterell a oedd yn ei berchen rhan amlwg yn y Rhyfel Cartref a daeth yn rhan o’r Ymddiriedaeth Genedlaethol yn 1949. Mae’r gerddi yn eang ac yn llawn llwyni a blodau diddorol. Mae’r daith o’r Heol Fawr i’r Castell yn dringo rhiw serth, tua hanner milltir o hyd. Mae bws gwennol yn rhedeg yn rheolaidd o’r Canolfan Gwybodaeth / Swyddfa Dicedi i’r Castell, ond mae rhiw tua 70 llath i’w ddringo i fynd ato, neu gallech gymryd llwybr ychydig yn hirach ond yn llai serth o West Street.

Dyma raglen y dydd;
  8.15    Gadael Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Parc Cathays
  8.30     Codi teithwyr yn Wild Gardens Road, Parc y Rhath
10.45     Cyrraedd Bishop Lydeard i fynd ar y West Somerset Railway am 11.05.
12.20     Cyrraedd Gorsedd Dunster, lle bydd y bws yn mynd â ni i bentre Dunster a’n gostwng ar yr Heol Fawr.
12.30- 4.15    Trefniadau cinio eich hunan. Ar ôl cinio, bydd amser i edrych ar fannau o ddiddordeb
                       ym mhentre Dunster a/neu Castell Dunster a’r Gerddi (Ymddiriedaeth Genedlaethol)
  4.15 (yn brydlon)    Gadael Dunster o’r lle gostwng ar High Street
  6.30pm (tua)   Cyrraedd yn ôl yng Ngaerdydd.

Cost y diwrnod sy’n cynnwys y bws, taith ar y rheilffordd, coffi a bisgedi ar y tren, a tip y gyrrwr yw £35.00.

I ymuno â ni,  anfonwch siec, yn daladwy i : ‘Cyfeillion Amgueddfa Cymru’ a ffurflen wedi’i llenwi at:
Richard Carter, 5 The Close, Llanishen, Caerdydd,  CF14 5NG  
E-bost: richard.carter@friendsmuseumwales.org.uk ;    Ffôn: 029 2076 5177 ;    Ffôn symudol: 07921811996.

Os nad ydych wedi cynnwys cyfeiriad e-bost neu os ydych am dderbyn tocyn blaenoriaeth am daith bellach petai'r daith hon wedi'i ddros-dansgrifio, amgaewch amlen hunan-gyfeiriedig os gwelwch yn dda.

At:           Gyfeillion Amgueddfa Cymru
Ymweliad i’r West Somerset Railway a Dunster,  Dydd Mercher 10 Mehefin  2015
Enw________________________________________________________________  

Cyfeiriad____________________________________________________________________________________

Côd post__________________ Ffôn __________________ E-bost _____________________________________

Cadwch  _____  lle ar gyfer y digwyddiad uchod os gwelwch yn dda.     Amgaeaf siec am  £_____  (£35.00 y pen)

Byddaf / Byddwn yn cwrdd â’r bws:  
o flaen Amgueddfa Cymru, Parc Cathays ____    yn Wild Gardens Road, Parc y Rhath  ____

Yr wyf/ydym yn cadarnhau aelodaeth o’r Cyffeillion Amgueddfa Cymru  _______________

<> Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod cyswllt o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)
<>
<> Cliciwch yma os ydych am  ymuno â Chyfeillion yr Amgueddfa
<>
<> Rhif cofrestru fel elusen 701990
<>

Amdanom ni Digwyddiadau Gorffennol
Ymunwch
Saesneg