Amdanom ni
Taith
Digwyddiadau Ymunwch
SaesnegDydd Mercher Hydref 7 2015

Ymweliad:
Arboretwm Westonbirt ac Amgueddfa America


Delwedd: www.www.forestry.gov.uk


Delwedd: www.americanmuseum.org
<>
Mae Arboretwm Westonbirt Arboretum yn Sir Gaerloyw ac fe'i sefydlwyd yn 1829 gan Robert Holford Stayner yn estyniad o barc a gerddi Tŷ Westonbirt sydd heddiw yn ysgol i ferched. Mae'r 15,000 o goed sydd yno (tua 2,500 gwahanol math) yn dod o Brydain, Tseina, Gogledd America, Japan, Chile a mannau tymherus eraill.  Er 1956 mae'r casgliad o goed a llwyni hanesyddol a rhyngwladol bwysig hwn wedi cael ei reoli gan y Comisiwn Coedwigedd.  Mae Westonbirt yn denu dros 350,000 o ymweliadau bob blwyddyn ac mae'n byd-enwog am ei  liwiau hydref ysblennydd. Cofiwch fod Westonbirt yn leoliad allanol a bydd angen arnoch ddillad ac esgidiau sy'n addas i gerdded!

Lleolir Amgueddfa Americanaidd Prydain yn Claverton Manor, tŷ crand yng Ngwlad yr Haf, 2 filltir o ganol dinas Caerfaddon.  Agorodd i'r cyhoedd yn 1961 a dyma'r unig amgueddfa o gelf addurniadol Americanaidd a gwerin sydd tu allan i'r Unol Daleithiau; mae'n eich tywys ar daith drwy hanes America, o'i ymsefydlwyr cynnar i'r ugeinfed ganrif. Gyda'i chasgliad rhyfeddol o gelfyddydau gwerin ac addurniadol, mae'r Amgueddfa yn dangos natur amrywiol a chymhleth traddodiadau Americanaidd. Mae ei chasgliad o ddodrefn, paentiadau, cwiltiau, arian, a gwydr yn cael ei gyflwyno mewn cyfres o Ystafelloedd Cyfnod. Arddangosir cwiltiau a thecstilau yn yr Ystafell Tecstilau ac mae'r Arddangosfa Treftadaeth Americanaidd yn adrodd hanesion y Tadau Sefydlu, Americanwyr Brodorol, a'r Rhyfel Cartref, drwy gyfres o orielau rhyngweithiol. O'i 125 erw, mae 35 yn agored i ymwelwyr.


Amserlen

8.15 a.m.            Gadael yr Agmueddfa Genedlaethol, Parc Cathays
8.30 a.m.            Codi teithwyr yn Wild Gardens Road, Parc y Rhath
10.15 a.m. approx        Cyrraedd Arboretwm Westonbirt
12.00 noon            Gadael am Gaerfaddon am ginio (trefniadau eich hunan)
2.00 p.m.           
Gadael am Amgueddfa America
2.15 p.m.            Cyrraedd
Amgueddfa America
5.00 p.m.            Gadael am Gaerdydd, yn cyrraedd tua 6.30 p.m.

Cost y dydd yw 35, sy'n cynnwys cost y bws, tip i'r gyrrwr a mynediad i Westonbirt ac Amgueddfa America.

O
s hoffech ymuno ni,  a wnewch chi lenwi’r daflen isod a’i dychwelyd gyda’ch siec (sy’n daladwy i ‘Cyfeillion Amgueddfa Cymru’ ynghŷd ag amlen yn dwyn stamp os nad oes gennych gyfeiriad ebost) at:
Janet Jones, Brayton, Creigiau, Cardiff CF15 9NN.  Ffn: 029 20890216 
E-bost: peter@jones3932.fsnet.co.uk  Mobeil: 07773406937

Cofiwch gynnwys
amlen yn dwyn stamp os nad oes gennych gyfeiriad ebost neu yr ydych am dderbyn tocynnau blaenoriaeth os nad ydych yn llwyddiannus.
Cyfeillion Amgueddfa Cymru
Ymweliad ag Aboretwm Westonbirt ac Amgueddfa America, Caerfaddon
Dydd Mercher, Hydref 7 2015


Enw/au……………………………..    Cyfeiriad    ………………………………………….................................

  ………………………………………….......................…………………………………….Cod Post……………

Ffn ………………..........   Ffn symudol  ........................................   ebost………………………………………..

Carwn archebu ……(l)le ar gyfer y digwyddiad uchod.. Amgaeaf amlen stamp a’m cyfeiriad,

a siec am ……..... yn daladwy i Cyfeillion Amgueddfa Cymru ac amlen gyda stamp os nad ydych yn defnyddio e-bost.

Dymunaf/wn ymuno 'r coets yn Wild Gardens Road, Parc y Rhath  ...............  /  Parc Cathays   ....................

Cadarnhaf fy mod/ein bod yn aelod/au o Gyfeillion Amgueddfa Cymru. ………………………

 Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod cyswllt o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)
 
Cliciwch yma os ydych am  ymuno Chyfeillion yr Amgueddfa

Rhif cofrestru fel elusen 701990


Amdanom ni Digwyddiadau Gorffennol
Ymunwch
Saesneg