Amdanom ni
Sgwrs
Digwyddiadau Ymunwch
Saesneg



Gwener 24 Chwefror 2017

3yh yn Ystafell Oriel, y tu cefn i'r bwyty
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Parc Cathays, Caerdydd  CF10 3NP




Dewi Sant - cerflun Goscombe John yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd

Parti Te Gŵyl Dewi
yn benodol ar gyfer Cyfeillion Amgueddfa Genedlaethol Cymru

 

Bydd parti te cofio'n nawddsant eleni yn cael ei gynnal ar ddydd Gwener Chwefror 24, 2017 yn Ystafell Oriel sydd y tu cefn i fwyty'r Amgueddfa.

Darperir te ysgafn ac o ganlyniad i sylwadau calonogol yn dilyn cyflwyniad y llynnedd, bydd grŵp o Gyfeillion yr Amgueddfa yn cyflwyno detholiad o alawon i ddathlu'n hetifeddiaeth Cymreig gydag alaw a chn gyda grŵp o Gyfeillion yr Amgueddfa dan arweiniad Meurig Williams.

Mae'n angenrheidiol i anfon cais ymlaen llaw, gyda thaliad o 12 y pen. Gan ystyried y galw a ddisgwylir, cyfyngir mynediad i aelodau'r Cyfeillion yn unig. Er mwyn tegwch, bydd pleidlais yn cael ei gynnal os bydd nifer y rhai sy'n gwneud cais yn fwy na'r llety cyfyngedig sydd ar gael yn yr Ystafell Oriel. Bydd Cyfeillion yn cael gwybod am y llwyddiant neu fethiant eu cais mewn da bryd.

Os hoffech fynychu, llenwch y bonyn isod a'i dychwelyd gyda'ch siec ac amlen hunan-gyfeiriedig stamp at:
Jane Gagg at 15 Llandennis Avenue, Cyncoed, Caerdydd CF23 6JD. Ffn: 02920 752338.
Cyfeillion Amgueddfa Cymru

Parti Te Gŵyl Dewi
 
Gwener Chwefror 24  2017 am 3yh yn Ystafell Oriel (ger y freutur), Parc Cathays, Caerdydd

Carwn archebu ..……… (l)le ar gyfer y digwyddiad uchod. Amgaeaf siec am ………. (yn daladwy i Cyfeillion Amgueddfa Cymru).

Enw(au) ………………………………………………………………………………………………

Cyfeiriad ……………………………………………………………………………………………….

Cod post …...………………. Ffn ………………………. Ebost …………………………………

Cadarnhaf fy mod i / ein bod ni yn aelod o Gyfeillion yr Amgueddfa.

Lawrlwytho'r manylion hyn a ffurflen archebu (rhaid i chi fod yn Gyfaill)
Hoffech ymuno Chyfeillion yr Amgueddfa?



Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod cyswllt o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)
 
Cliciwch yma os ydych am  ymuno Chyfeillion yr Amgueddfa
 
Rhif cofrestru fel elusen 701990


Amdanom ni Digwyddiadau Gorffennol
Ymunwch
Saesneg