Amdanom ni
Sgwrs
Digwyddiadau Ymunwch
SaesnegDydd Sadwrn 15 Medi 2018

am 10.30yb yn Narlithfa Reardon Smith,
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Parc Cathays, Caerdydd  CF10 3NP

‘Yng nghwmni Syr Kyffin Williams
o Gader Idris i gamlesi Fenis’


www.youtube.com

Sgwrs gan David Meredith

A Chymru yn dathlu canmlwyddiant ei harlunydd mwyaf llwyddiannus a chynhyrchiol, Syr Kyffin Williams, RA, eleni, bydd David Meredith, Cadeirydd Ymddiriedolaeth Syr Kyffin Williams, yn talu teyrnged i’w arwr, Syr Kyffin - John Kyffin Williams - neu, i ddefnyddio ei hoff enw iddo’i hun, yn syml iawn, ‘Kyffin.’

Ganwyd Syr Kyffin yn Llangefni, Sir Fn, ym 1918, ac yn ystod ei fywyd hir, cwblhaodd Syr Kyffin filoedd o luniau mewn cyfnod yn ymestyn dros 60 mlynedd.

Bu Kyffin yn arlunio ar raddfa helaeth yng Nghymru, Yr Alban, Iwerddon a Lloegr, a hefyd yn yr Eidal, yn Ffrainc, gwlad Groeg ac yn Awstria, a gwneud ymweliad trawiadol ym 1968/69 i gofnodi pobl, tir, anifeiliaid a ffawna Patagonia - Y Wladfa yn Ne America.

Yn ei araith i Gymdeithas Cyfeillion yr Amgueddfa Genedlaethol, bydd David Meredith yn rhoi sylw arbennig i un o hoff leoliadau arlunio tramor, Kyffin - Fenis, y ddinas swynol y bu’r arlunydd yn ymweld hi yn gyntaf ym 1950 ac am y tro olaf yn 2004, dwy flynedd cyn ei farwolaeth yn 2006. Cafodd David Meredith y fraint o fynd gyda Kyffin ar ei ymweliad olaf Fenis – ymweliad mae’n ystyried yn ddigwyddiad enfawr yn ei fywyd.

Gyda dau gasgliad helaeth o’i waith wedi eu rhoi gan Kyffin i Oriel Mn yn Llangefni ac i Lyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth, mae Syr John Kyffin Williams RA yn cael ei gydnabod fel un o gymwynaswyr mwyaf Cymru.

Y tl mynediad, i gynnwys coffi a bisgedi, hefyd yn Ystafelloedd Oriel ar l y sgwrs, yw 8 i’r Cyfeillion sydd yn archebu ymlaen llaw, neu 10 wrth y drws.

Er mwyn manteisio ar y pris gostynedig hwn, llenwch y daflen isod a’i hanfon erbyn Dydd Mercher, 12 Medi 2018 gyda’r siec at: Kathleen Jones, 18 Heol Wen, Rhiwbeina, Caerdydd CF14 6EG [ ffn: 029 20627897].

I arbed costau postio, ni fydd cydnabyddiaeth. Gan fod y digwyddiad yn agored i’r cyhoedd am 10 y pen mae ‘na groeso cynnes i bawb.
 
I arbed costau postio, ni fydd cydnabod. Gwnewch ymdrech i ddod – a dewch ’ch ffrindiau hefyd, gan fod y digwyddiad yn agored i’r cyhoedd am dl o 10 (ymlaen llaw neu wrth y drws).  Bydd croeso cynnes iddynt.
Cyfeillion Amgueddfa Cymru
 
Sgwrs gan David Meredith
‘Yng nghwmni Syr Kyffin Williams o Gader Idris i gamlesi Fenis’


Dydd Sadwrn 15 Medi 2018 am 10.30 yb
Darlithfa Reardon Smith, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd,
Parc Cathays, Caerdydd


Carwn ichi gadw ..……… (l)le ar gyfer y digwyddiad uchod. Amgaeaf siec am ……….
(yn daladwy i 'Cyfeillion Amgueddfa Cymru').

Enw(au) ………………………......………………………………………………………………………

Cyfeiriad ………………………….....…………………………………………………………………….

Cod post …...………….....……. Ffn ………………………. Ebost …………………………………

Cadarnhaf bod fy aelodaeth wedi ei thalu’n llawn i Gyfeillion Amgueddfa Cymru.

Lawrlwytho'r manylion hyn a ffurflen archebu  
(rhaid i chi fod yn Gyfaill i dderbyn y pris gostyngedig)Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod cyswllt o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)

Cliciwch yma os ydych am  ymuno Chyfeillion yr Amgueddfa

Rhif cofrestru fel elusen
701990


Amdanom ni Digwyddiadau Gorffennol
Ymunwch
Saesneg