Amdanom ni
Ymweliad
Digwyddiadau Ymunwch
SaesnegDydd Mawrth, Ebrill 17 2018

The Royal Mint Experience
Ymweliad 'r Bathdy Brenhinol a Sain FfaganDelwedd: www.royalmint.com Delwedd: https://museum.wales/stfagans/Bathdy'r llywodraeth yw'r Bathdy Brenhinol sy'n cynhyrchu darnau arian ar gyfer y Deyrnas Unedig. Gan weithredu o dan yr enw Royal Mint Ltd, mae'r Bathdy yn gwmni cyfyngedig sy'n eiddo i Drysorlys Ei Mawrhydi yn llwyr ac mae o dan gontract unigryw i gyflenwi holl arian y wlad.

Yn ogystal bathu darnau arian sy'n cael ei gylchredeg i'w defnyddio gartref ac yn rhyngwladol, mae'r Bathdy hefyd yn cynhyrchu darnau arian coffa, gwahanol fathau o fedalau a thawiad metel gwerthfawr. Mae'r Bathdy yn allforio i gyfartaledd o 60 o wledydd y flwyddyn, gan greu 70% o'i gyfanswm gwerthiant.

Sefydlwyd y bathdy gwreiddiol yn Llundain yn 886AD a gweithredodd o fewn Tŵr Llundain am oddeutu 800 mlynedd. Wrth i Brydain ddilyn gweddill y byd yn degololi ei arian cyfred, symudodd y Bathdy o Lundain i safle newydd 38 erw (15 ha) yn Llantrisant, lle mae wedi aros ers hynny. Gwnaeth y Bathdy ei elw uchaf o 11 miliwn yn 2016, ehangodd ac amrywiodd ei weithrediadau ac mae bellach yn cynnwys Amgueddfa Frenhinol y Mint, a chanolfan ymwelwyr o werth 9 miliwn.

Treuliwn weddill y prynhawn yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, lle byddwn yn cael cinio ysgafn ac yn mwynhau amser rhydd. Mae Gweithdy, prosiect hollol newydd, yn adeilad aml-bwrpas cynaladwy yn cynnwys gofod oriel/gweithgareddau newydd. Bydd yn dathlu sgiliau gwneuthurwyr o'r gorffennol a'r presennol, ac yn annog ymwelwyr o bob oed i gael profiad o'r sgiliau hynny o law. Dim ond un o lawer o ddatblygiadau newydd sy'n helpu i gwblhau cam diweddaraf y prosiect ailddatblygu gwerth 30 miliwn i drawsnewid Sain Ffagan.

Dyma raglen y dydd;
  8.30 yb.   Gadael blaen Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ym Mharc Cathays.
  8.45 yb.   Gadael Wild Gardens Road, CF23 5QW, ar ochr ogleddol Llyn Parc y Rhath. 
  9.30 yb.   Cyrradd y Bathdy Brenhinol, Llantrisant
12.30
yb.   Gadael am Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.
  4.00 yh.   Gadael am Gaerdydd.

Cyfanswm y tl am y diwrnod yw 32.00 sy'n cynnwys mynediaid i'r Bathdy a the/coffi, y goets ac arian rhodd y gyrrwr.


I ymuno ni anfonwch eich siec yn daladwy i 'Cyfeillion Amgueddfa Genedlaethol Cymru' a ffurflen wedi'i chwblhau os gwelwch yn dda at;
Dorn Swaffield, Lower House Barns, Michaelston-le-Pit, Dinas Powys, Bro Morgannwg. CF64 4HE.
Ffn: 029 2051 3956. E-byst at Dorn.swaffield@gmail.com.

Cofiwch amgu amlen barod stamp dim ond os nad oes gennych gyfeiriad E-bost.

At: Gyfeillion Amgueddfa Cymru
The Royal Mint Experience a Chinio yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
 Dydd Mawrth Ebrill 17 2018.

Enw(au)  ……………………………………………………………………….…………………..

Cyfeiriad …………………………………………………………………….…………………...

………………… Cod post …………Ffn  …….…………...E-bost …………………………

Cadwch  ..…... lle ar gyfer y digwyddiad uchod i ni os gwelwch yn dda.

Amgaeaf siec am ………..  ( 32.00 y person.) ac amlen barod stamp.

Dewiswch:     
Ymunaf / Ymunwn 'r coets:    ar grisiau'r  Amgueddfa / yn Wild Gardens Road, Parc y Rhath.

Rhif Gofrestrig Elusen: 701990
 Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod cyswllt o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)
 
Cliciwch yma os ydych am  ymuno Chyfeillion yr Amgueddfa
 
 Rhif cofrestru fel elusen 701990


Amdanom ni  Gorffennol Digwyddiadau Ymunwch
Saesneg