Amdanom ni
Gorffennol Digwyddiadau Ymunwch
EnglishTaith i Lisbon
Hanes, Celf a Phlastai

Dydd Gwener 14eg -  Dydd Mercher 19fed Mehefin 2019
(6 dydd, 5 nos)


Lisbon

Mae Lisbon yn ddinas wych a deniadol gyda gwahanol ardaloedd i archwilio, gyda chyfoeth o gelf, hanes a phensaernÔaeth. Mae ein taith 6 niwrnod yn cynnwys uchafbwyntiau'r ddinas gan gynnwys Mynachlog Jeronimo, yr Amgueddfa Teils traddodiadol, celf yn y Gulbenkian a'r Eglwys Gadeiriol godidog, ond byddwn hefyd yn archwilio'r cyffiniau.
Mae Evora yn un o drefi gorau a mwyaf hyfryd Portiwgal, yn amgueddfa awyr wir agored gyda nifer helaeth o henebion ac adeiladau hyfryd.
Mae'r palasau o gwmpas Sintra yn fyd enwog ac rydym hefyd yn ymweld ‚ Phalas Cenedlaethol Sintra a Phalas Queluz gyda'i gerddi hardd.Teml Rhufeinig Diana, Evora
Delwedd:
www.portugal.com

Palacio da Peno, Sintra
Delwedd: www.sintra-portugal.com

Ein gwesty

Delwedd: http://www.hotel-mundial.pt

Mae Gwesty Mundial (****) yng nghanol Lisbon gyda chastell hanesyddol St George yn y cefndir ac yn agos i olygfeydd, trafnidiaeth leol, bwytai a siopau'r ddinas.
Mae cyfleusterau'r gwesty yn cynnwys dau fwyty, dau far, gan gynnwys bar ar y to a lolfa panoramig ac mae'r ystafelloedd gwely yn en-suite gydag aerdymheru, teledu, bar mini a WiFi.
Cost: £1,249 y person* (£425 single room supplement).
* Yn seiliedig ar ddau yn rhannu mewn ystafell ddwy-wely / dwbl gydag o leiaf 35 aelod yn teithio;
    pe bai llai na 35 yn teithio, bydd y gost yn codi.


Beth sydd wedi'i gynnwys:
• trosglwyddiadau i faes awyr y DU
• tocynnau awyr i Lisbon, mynd a dychwelyd
• trosglwyddiadau maes awyr yn Portiwgal
• 5 noson llety - gwely a brecwast
• gwasanaeth porthor
• cinio yn y gwesty ar 2 noson
• Setiau sibrwd ar gyfer teithiau tywys
• rhoddion ar gyfer gyrwyr a thywysyddion
• ymweliadau fel y manylir isod
• treth y ddinas

Beth nad yw wedi'i gynnwys
• atodiad sengl - £ 425 y person
• yswiriant teithio - £ 45 y person (dim terfyn uchaf ar oedran)

TREFN EIN TAITH

Diwrnod 1 - trosglwyddo o'n hardal leol i'r maes awyr ymadael ar gyfer hedfan i Lisbon. Wedi cyrraedd, byddwn yn cwrdd ‚'n tywysydd a'r coets ar gyfer y trosglwyddiad i'r ddinas.Ar y daith i'r gwesty bydd taith cyfeirio byr, pe bai amser yn caniatŠu.Cynhwysir cinio yn y gwesty y noson hon.

Diwrnod 2 - Diwrnod llawn yn Lisbon yn ymweld ag uchafbwyntiau'r ddinas, gan gynnwys yr Eglwys Gadeiriol, Mynachdy Jeronimos, palasau Fronterra, Belem a'r Amgueddfa Teils.
Adeiladwyd Cadeirlan hynafol Lisbon gan frenin cyntaf Portiwgal ar safle hen mosg ym 1150. O'r tu allan mae'n debyg i gaer canoloesol, tra bod y tu mewn iddo yn ymddangos yn Rhufeinig yn bennaf, gyda chŰr Gothig.
Mynachdy Jeronimos yw'r symbol mwyaf trawiadol o bŵer a chyfoeth Portiwgal yn ystod Oes y Darganfyddiad; cafodd ei Adeiladu gan y Brenin Manuel 1af yn 1502.
Y casgliad yn yr Amgueddfa Teils yw'r unig un o'i fath yn y byd, ac mae'n cynnwys amrywiaeth helaeth teils o cyn gynted ‚'r 15fed ganrif ynghyd ag arddangosfeydd ar sut maen nhw'n cael eu creu. Uchafbwynt yr amgueddfa yw cyfansoddiad glas a gwyn o 1300 o deils o ddinaswedd Lisbon a wnaed yn 1738 cyn y Daeargryn Fawr, ac yn Űl pob tebyg cyfansoddiad teils hiraf y wlad.
Cinio fel y dewiswch.

Diwrnod 3 - Ar Űl brecwast gyrrwn i Evora, un o drefi gorau a mwyaf hyfryd Portiwgal. Mae'n amgueddfa awyr agored wirioneddol gyda nifer helaeth o henebion ac adeiladau sydd o ddiddordeb i'r cyhoedd a arweiniodd UNESCO at ei warchod fel Safle Treftadaeth y Byd.
Bydd taith dywysedig gennym i sicrhau na fyddwn yn colli'r Deml, yr Eglwys Gadeiriol a'i chlytyrau - cyfuniad o bensaernÔaeth Romanesque a Gothig. Mae Apostolion wedi eu creu ar y porth o'r 14eg ganrif ac mae gan yr Eglwys Gadeiriol organ Dadeni mawr; credir i fod yr hynaf yn Ewrop.

Mae Eglwys S„o Francisco yn enwog am arddangos esgyrn a benglogau rhyw 5000 o bobl ar hyd waliau a cholofnau Capel Esgyrn yr eglwys.
Sylwch y gall gymryd bron i 2 awr i yrru i / o Evora ond mae'n werth y daith.
Cinio fel y dewiswch.

Diwrnod 4 - Heddiw, byddwn yn cael diwrnod llawn i archwilio Lisbon yn hamddenol.
Mae gan y ddinas ddigon i'w gynnig i wneud a'i weld, ond pe bai unrhyw un yn dymuno archwilio ymhellach i ffwrdd, mae'r orsaf drenau yn daith gerdded 10 munud o'n gwesty.
Cinio fel y dewiswch.

Diwrnod
5 - Y bore yma teithiwn i Queluz i ymweld ‚'i phalas.
Y Palas, sy'n debyg i Versailles, yw enghraifft gorau'r wlad o bensaernÔaeth Rococo. Un o'i uchafbwyntiau yw'r Ystafell Orsedd cain, gyda'i drychau, canhwyllyron crisial a cherfluniau goreurog. Y tu hwnt yw'r Ystafell Gerdd, lle perfformiodd cerddorfa'r frenhines oper‚u a chyngherddau. Hefyd yn nodedig yw'r ystafell wely brenhinol, ystafell sgw‚r gyda murluniau syfrdanol o "Don Quixote", Cervantes, nenfwd cromedog, ac addurniad llawr o goed egsotig. Mae'r gerddi ffurfiol hardd yn cael eu haddurno gyda cherfluniau a ffynhonnau cymhleth gyda them‚u o fytholeg glasurol.
Yn y prynhawn, awn i Sintra,a'r Palas Cenedlaethol. tref swynus Sintra gydag amser cinio (heb ei gynnwys) a chyfle i wels y Palas Cenedlaethol ac archwilio. Mae'r dref yn dal i gadw llawer o'i chynllun canoloesol gyda strydoedd troellfaol, camau cerrig dwfn ac arcedau.Tra yma, ymwelwn ‚'r Palas, Safle Treftadaeth y Byd UNESCO gyda stiwcos anhygoel, waliau wedi'u paentio a theils amrywiol o'r 19eg ganrif.
Y noson hon bydd cinio grŵp gennym yn y gwesty.
Diwrnod 6 - Y bore yma, byddwn yn ymweld ag Amgueddfa Gulbenkian sy'n un o drysorau di-glod Ewrop. Rhan o Sefydliad Calouste Gulbenkian, mae'n gartref i gasgliad godidog o gelf Eifftig, Groegig, Rhufeinig, Islamaidd, Asiaidd ac Ewropeaidd ac mae'n un o gasgliadau celf preifat gorau'r byd.
Yn amodol ar amseroedd hedfan, efallai y bydd amser hamdden hefyd cyn i'r trosglwyddiad i'r maes awyr i ddychwelyd i'r DU.Trosglwyddo gyda choets i'r ardal leol.
Gall trefn y teithiau ac amseroedd hedfan newid.
.

Sut i Archebu eich lle
Cwblhewch y ffurlen gais sydd wedi'i hatodi a danfonwch hi gyda'r blaendaliad o  £150 y person at:
Emrys Jones
2 Pembroke Close, Dinas Powys, Vale of Glamorgan, CF64 4PA
Tel: 02920 512812 Email: emrys_jones@hotmail.co.uk

TALWCH EICH SIEC I: SUCCESS TOURS
Lawrlwytho manylion y daithMae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod cyswllt o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)

Cliciwch yma os ydych am  ymuno ‚ Chyfeillion yr Amgueddfa

Rhif cofrestru fel elusen
701990

Amdanom ni Gorffennol Digwyddiadau Ymunwch
English