Amdanom ni
Gorffennol
Digwyddiadau Ymunwch
EnglishDydd Mawrth, Chwefror 5 2019

Taith o gwmpas BBC Cymru Wales Llandaf
Delwedd: http://www.bbc.co.uk/showsandtours/tours/cardiff

Mae teithiau o gwmpas Tŷ Darlledu  BBC Cymru Wales, Llandaf, yn gyfyngedig iawn ac rydym wedi archebu'r tair taith sydd ar gael ddydd Mawrth, 5 Chwefror 2019. Mae pob taith wedi'i gyfyngu i dim ond 14 o bobl ac fe'i cynhelir ar yr adegau canlynol: 10.30 am, 1.00 pm a 3.00 pm a phob un yn para 1.5 awr. Mae'r daith yn cynnwys cerdded pellter pell o gwmpas yr adeilad mawr gyda chyfnodau o sefyll wrth wrando ar y canllawiau. Mae BBC Cymru Wales yn adeilad gweithredol, felly nid oes sicrwydd pwy na beth fyddwch chi'n ei weld ar ddiwrnod eich ymweliad, ac mae rhai dyddiau'n fwy prysur nag eraill. Mae teithiau'n cael eu cynnal yn ystod yr amserau a ddewiswyd i ganiatŠu mynediad mwyaf at ardaloedd stiwdio pan fyddent fel arall yn cael eu defnyddio. Mae'n annhebygol y byddwch yn gweld unrhyw sioeau mewn cynhyrchiad am y rheswm hwn, ond efallai y byddwch yn gweld Crimewatch, Cymru Heddiw, BBC Radio Wales / Cymru, BBC Radio Cymru, Drama Rhyngweithiol Radio, Newyddion a'r Tywydd.

GWYBODAETH PWYSIG YNGLŶN ¬'R DAITH

DIOGELWCH
Dylech gyrraedd 15 munud cyn dechreuad eich taith er mwyn caniatŠu i'r holl wiriadau diogelwch gael eu cynnal cyn iddi ddechrau. Bydd angen eich chwilio chi'n bersonol a hefyd eich bag. Peidiwch ‚ dod ag eitemau nad ydynt yn hanfodol a dewch ‚ cyn lleied ‚ phosibl gyda chi. Dim ond bagiau bach, gan gynnwys bagiau llaw (o dan 40cm x 35cm x 19cm - tua maint taflen A3 o bapur) sy'n cael eu caniatŠu ar y daith. Mae Eitemau Gwaharddedig yn cynnwys bagiau cefn a bagiau siopa mawr a nodwch nad oes cyfleusterau storio dros dro ar gyfer bagiau nad ydynt yn cael eu caniatŠu.
PROFI HUNANIAETH
Rhaid i chi gyflwyno rhywbeth gyda'ch llun arno sy'n profi eich hunaniaeth (Pasbort neu Drwydded Yrru) i'ch gwirio ar gyfer y daith.

TREFNIADAU TEITHIO: - Bydd rhaid i chi wneud eich trefniadau teithio eich hunan.
Ar y trÍn: Gorsaf reilffordd Danescourt yw’r agosaf i BBC Caerdydd. Gadewch yr orsaf o allanfa Ffordd Llantrisant; trowch i'r chwith wrth yr allanfa a cerddwch i lawr Llantrisant Road am tua 5 munud a bydd BBC Tŷ Darlledu BBC Cymru Wales ar eich chwith. Mae trenau'n rhedeg bob hanner awr o orsaf Ganolog Caerdydd i orsaf Danescourt.
Ar y Bws: mae bws Caerdydd rhif 63 yn rhedeg bob 20 munud o Westgate Street yng nghanol y dref ac yn stopio y tu allan i BBC Cymru Wales Llandaff.
Parcio Ceir: mae'r maes parcio'n brysur yn ystod yr wythnos waith, felly nid oes sicrwydd y bydd llefydd. Gwnewch eich trefniadau parcio eich hunan a byddwch yn ymwybodol bod yr ardal leol yn breswyl, a dyna pam y cynghorir trafnidiaeth gyhoeddus.

BWYD A DIOD: - Yn anffodus nid oes unrhyw gyfleusterau lluniaeth cyhoeddus ym mhrif adeilad BBC Cymru Wales.

COST: Cost yr ymweliad yw £12.50. Os hoffech ymuno ‚'r ymweliad hwn, anfonwch siec yn daladwy i 'Cyfeillion Amgueddfa Cymru', ynghyd ‚'r ffurflen wedi'i llenwi i:
Dr Peter Davies, 54 Duffryn Avenue, Cyncoed, Cardiff, CF23 6JL. 
Telephone: 029 2075 1473. Mobile: 07443 425201  E-mail: drpmdavies@icloud.com

Cyfeillion Amgueddfa Cymru
Ymweliad ‚ BBC Cymru Wales, Llandaff: Dydd Mawrth, Chwefror 5 2019

Enw ……………………………………………………………………….…………………........................

Cyfeiriad …………………………………………………………………….…………………....................

………………… ..............  CŰd Post ……............................……Tel  …….……......................……...

E-bost …………………………...............

Cadwch ............. lle am y digwyddiad hwn.

Amgaeaf siec am £ ____ (£12.50 per person) yn daladwy i Gyfeillion Amgueddfa Cymru ac amlen gyda stamp (dim ond os nad oes gennych gyfeiriad e-bost).

 Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod cyswllt o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)
 
Cliciwch yma os ydych am  ymuno ‚ Chyfeillion yr Amgueddfa
 
 Rhif cofrestru fel elusen 701990


Amdanom ni
Gorffennol
Digwyddiadau Ymunwch
English